返回

诗品二十四则·沈著

首页

作者:王澜

类别:小说

状态:连载中....

更新:2024-06-13 15:03:31

开始阅读加入书架我的书架

  诗品二十四则·沈著最新章节:远山疏影豆茅茨,白石漫漫客子悲。落叶欲分煎茗火,残更裁得寄僧诗。寒窗十载醒人梦,暗泪三年许尔知。北地故人应有信,好花恰结雁来时。
楼船千里驻清滩,宾从相将礼法坛。出匣灵光生锡钵,登台佳气遍旃檀。江留花影诸天静,涛落松声五月寒。此去万缘俱息尽,青山随处逐黄冠。
琼枝十二楼,玉镜三千户。伤心巩树春,花落雷塘路。
蜀山瘦碧玉,蜀土膏黄金。寒谿漱其间,演漾清且深。工人剪稚麻,捣之白石砧。就豀沤为纸,莹若裁璆琳。风日常清和,小无尘滓侵。时逐买舟来,万里巴江浔。王城压汴流,英俊萃如林。雄文溢箱箧,争买倾奇琛。夫君乃冠冕,辞气高千寻。十载为举首,於今犹陆深。嗟我蓄此纸,才藻不足任。愿以写君诗,益为人所钦。缟带岂多物,足明同好心。黄钟声如雷,岂病无知音。请以此为质,他年神所临。华轩策驷马,慎勿忘遗簪。
窗影弄晴红。欢笑成丛。一声春困到衰翁。回首太平儿戏事,雨过云空。人世暗尘中。如梦方浓。也须留取自惺忪。试问若教都困了,谁管春风。
点点莓苔一径深,书窗但觉更萧森。凉飔暗堕霏微雪,晴影匀筛琐碎金。解箨拂云咸有节,披风鸣雨总无心。主人爱惜勤封殖,今日那知失故林。
云轩羽从故翩翩,忽落红尘几换年。金马岁星难久驻,璇霄朔月合重圆。浔阳暂听商船曲,宣室行看帝席前。莫恋沧州鸥鹭伴,计然未了沼吴缘。
秦州歌儿歌调苦,偏能立唱濮阳女。座中醉客不得意,闻之一声泪如雨。向使逢着汉帝怜,董贤气咽不能语。
盛世高门福两全,星辰粹气萃为贤。钓璜韬略传三叶,斋钺风棱积十年。阴德在人宜寿考,清才脱俗恐神仙。寒儒欲继崧高颂,不独生申但美宣。
蓬莱山上白云宫,彷佛仙家遇赤松。岁改不妨瑶草绿,春来又见小桃红。丹砂曾问容成子,玉液真传白兔翁。欲把青囊与君说,年来万虑巳成空。

  诗品二十四则·沈著解读:yuǎn shān shū yǐng dòu máo cí ,bái shí màn màn kè zǐ bēi 。luò yè yù fèn jiān míng huǒ ,cán gèng cái dé jì sēng shī 。hán chuāng shí zǎi xǐng rén mèng ,àn lèi sān nián xǔ ěr zhī 。běi dì gù rén yīng yǒu xìn ,hǎo huā qià jié yàn lái shí 。
lóu chuán qiān lǐ zhù qīng tān ,bīn cóng xiàng jiāng lǐ fǎ tán 。chū xiá líng guāng shēng xī bō ,dēng tái jiā qì biàn zhān tán 。jiāng liú huā yǐng zhū tiān jìng ,tāo luò sōng shēng wǔ yuè hán 。cǐ qù wàn yuán jù xī jìn ,qīng shān suí chù zhú huáng guàn 。
qióng zhī shí èr lóu ,yù jìng sān qiān hù 。shāng xīn gǒng shù chūn ,huā luò léi táng lù 。
shǔ shān shòu bì yù ,shǔ tǔ gāo huáng jīn 。hán jī shù qí jiān ,yǎn yàng qīng qiě shēn 。gōng rén jiǎn zhì má ,dǎo zhī bái shí zhēn 。jiù xī ōu wéi zhǐ ,yíng ruò cái qiú lín 。fēng rì cháng qīng hé ,xiǎo wú chén zǐ qīn 。shí zhú mǎi zhōu lái ,wàn lǐ bā jiāng xún 。wáng chéng yā biàn liú ,yīng jun4 cuì rú lín 。xióng wén yì xiāng qiè ,zhēng mǎi qīng qí chēn 。fū jun1 nǎi guàn miǎn ,cí qì gāo qiān xún 。shí zǎi wéi jǔ shǒu ,yú jīn yóu lù shēn 。jiē wǒ xù cǐ zhǐ ,cái zǎo bú zú rèn 。yuàn yǐ xiě jun1 shī ,yì wéi rén suǒ qīn 。gǎo dài qǐ duō wù ,zú míng tóng hǎo xīn 。huáng zhōng shēng rú léi ,qǐ bìng wú zhī yīn 。qǐng yǐ cǐ wéi zhì ,tā nián shén suǒ lín 。huá xuān cè sì mǎ ,shèn wù wàng yí zān 。
chuāng yǐng nòng qíng hóng 。huān xiào chéng cóng 。yī shēng chūn kùn dào shuāi wēng 。huí shǒu tài píng ér xì shì ,yǔ guò yún kōng 。rén shì àn chén zhōng 。rú mèng fāng nóng 。yě xū liú qǔ zì xīng sōng 。shì wèn ruò jiāo dōu kùn le ,shuí guǎn chūn fēng 。
diǎn diǎn méi tái yī jìng shēn ,shū chuāng dàn jiào gèng xiāo sēn 。liáng sī àn duò fēi wēi xuě ,qíng yǐng yún shāi suǒ suì jīn 。jiě tuò fú yún xián yǒu jiē ,pī fēng míng yǔ zǒng wú xīn 。zhǔ rén ài xī qín fēng zhí ,jīn rì nà zhī shī gù lín 。
yún xuān yǔ cóng gù piān piān ,hū luò hóng chén jǐ huàn nián 。jīn mǎ suì xīng nán jiǔ zhù ,xuán xiāo shuò yuè hé zhòng yuán 。xún yáng zàn tīng shāng chuán qǔ ,xuān shì háng kàn dì xí qián 。mò liàn cāng zhōu ōu lù bàn ,jì rán wèi le zhǎo wú yuán 。
qín zhōu gē ér gē diào kǔ ,piān néng lì chàng pú yáng nǚ 。zuò zhōng zuì kè bú dé yì ,wén zhī yī shēng lèi rú yǔ 。xiàng shǐ féng zhe hàn dì lián ,dǒng xián qì yān bú néng yǔ 。
shèng shì gāo mén fú liǎng quán ,xīng chén cuì qì cuì wéi xián 。diào huáng tāo luè chuán sān yè ,zhāi yuè fēng léng jī shí nián 。yīn dé zài rén yí shòu kǎo ,qīng cái tuō sú kǒng shén xiān 。hán rú yù jì sōng gāo sòng ,bú dú shēng shēn dàn měi xuān 。
péng lái shān shàng bái yún gōng ,páng fó xiān jiā yù chì sōng 。suì gǎi bú fáng yáo cǎo lǜ ,chūn lái yòu jiàn xiǎo táo hóng 。dān shā céng wèn róng chéng zǐ ,yù yè zhēn chuán bái tù wēng 。yù bǎ qīng náng yǔ jun1 shuō ,nián lái wàn lǜ sì chéng kōng 。

最新章节     更新:2024-06-13 15:03:31

诗品二十四则·沈著

第一章:阮郎归·潇湘门外水平铺

第二章:酷相思·寄怀少穆

第三章:破窑赋 / 寒窑赋 / 劝世章

第四章:战城南

第五章:夜泊牛渚怀古

第六章:无题·相见时难别亦难

第七章:赠诸游旧诗

第八章:鹦鹉洲送王九之江左

第九章:

第十章:庐山瀑布

第十一章:赠质上人

第十二章:柳毅传

第十三章:桂枝香(观木樨有感寄吕郎中)

第十四章:宴清都·初春

第十五章:眉妩·新月

第十六章:黄生借书说

第十七章:下终南山过斛斯山人宿置酒

第十八章:师说

第十九章:国风·周南·芣苢

第二十章:和李上舍冬日书事

第二十一章:好事近·杭苇岸才登

第二十二章:中庸·第三十章

第二十三章:鹤冲天·黄金榜上

第二十四章:古意

第二十五章:玉楼春·春恨

第二十六章:春晚书山家屋壁二首

第二十七章:咏史二首·其二

第二十八章:浣溪沙·散步山前春草香

第二十九章:行路难三首

第三十章:江上吟

第三十一章:山中与幽人对酌

第三十二章:回车驾言迈

第三十三章:登高